Breaking News

Luural paatungal e ndeenka keeri Mali-Muriani iirtiima kadi

Naani Wul Shuruuqa kalfinaaɗo konngol laamu Muritani hollitii e ndee alkamisaare wonde keerol hakkunde Muritani e Mali yeedaani etee Konu Muritani ine hebii reende ɓiɓɓe leydi ndii, boowal hono no nder leydi ndii. Pelɓondire keewɗe teskaama hakkunde Konu Mali e ɓesngu Muritani. Waɗii jonte ɗiɗi, jaagorgal ndeenka Muritani, yahunoo Bamakoo ngam ɗaɓɓude nde laamu sabbordu Mali laɓɓinanta ɓe njanguuji pawondirɗi baɗaaɗi e dow Muritaninaaɓe wonɓe nder wertaango Mali.

Konuŋkooɓe Muritani ine kebii hillanaade wertaango leydi mumen, so hare ndaardaa ne, ebe kebii jaabtoraade kala njangu no wayi siforaade kala. Ɗuum ko konnguɗi kalfinaaɗo konngol laamu, hanki tuma jeewtidal jaayɗe. O teeŋtinii semmbeeji konuuji Muritani, ndariima laŋ ngam reende wertaango leydi ndii, kala konuŋkooɓe naatɓe e wertaango ngoo ine njana e ɓiɓɓe leydi ndii, konu Muritani woppirtaa noon . 
O hollitii, e ɗii lebbi jawtuɗi tanaaji kaantorinɗi ine kewa sahaa fof caggal keeri leydi ndii.
Keerol hakkunde Muritani e Mali, ko sakkitii koo ŋakkere kisal, ine teskaa toon.

Waɗii balɗe seeɗa, jaagorgal Muritani geɗe caggal leydiije noddunoo ambassadeur Mali ɗo e Nkchtt, ngam hollirde mette mum e ɗii njanguuji pawaaɗi e dow ɓiɓɓe Muritani baɗaani nder wertaango Mali.

Laamu Muritani teeŋtinii, konu leydi ndii maa ɓeydu kaaɗdi baawɗe mum, reende hoɗɓe e lemeleme keeri ɗii, diiwal Hodh Elchargui.

Ko e kaan ngonka, jaagorgal Ndeenka Muritani, yahi Bamakoo ngam yeewtidde e laamu sabbordu Mali ɗeen luure dookiiɗe hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗee.

Naani O. Chrougha kalfinaaɗo konngol laamu nguu, teeŋtinii nih keerol hakkunde Mali e Muritani, ine metti anndude, ngati alaa maale annominooje keeri ɗii ɗo kaaɗi.

Siftinde gardiiɗo état major konuuji Muritani, yilloyiima hanki to keeri too tawii omo wondi e konuŋkooɓe heewɓe ine catii mo.

Oumar El-Hadj THIAM-JP

About Diagana

Check Also

Hol fuɗɗiiɓe hollirde ko Kanndidaaji suɓngo leydi Muritani

E tuma Hade-kampaañ, jagge keewɗe puɗɗiima feññinde ko kanndidaaji e ɗii suɓngooji hooreleydaagal daɗɗaaɗi 29 …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *