Pulaar

Wootooɓe ɓee noddaa ko ñande asetaare 29/6/ 2024 mbele toɗɗaade hooreejo ndenndaandi ndii.

Galle laamorgo oo bayyinii aljumaare kikiiɗe, 19-04-2024, dekeree ( yamiroore) jowitiiɗo e noddugol  »kolees elektoraal » mbele toɗɗagol hooreejo leydi, asetaare 29/6/ 2024, so tawii woodii daawal ɗimmal noon, wonata ko 13/7/ 2024.Yamiroore ndee nih hollitiri:1- kolees elektoraal noddaa ko asetaare 29/6/ 2024 so tawii waɗii daawal ɗimmal, wonata ko 13/7/24 …

Read More »

Garal Hooreejo Senegaal nder Nuwaasot

Ko saanga waktuuji 11 hooreejo Senegaal Basiiru Jomaay Fay yettii Boowal laaɗe diwooje Nuwaasot. Tawii jaɓɓii mo, ko nanndo makko Muritani gardiiɗo « Union Africaine » Mohamed Seek Ghaswaani. Ko e oon waktu hooreeɓe ɗiɗo ɓee e seteeji timmuɗi njaaɓani « Palais des Congrès ». Ɗuum ko adii ko ardiiɓe leyɗe ɗiɗi ɗee, yahde …

Read More »

Hooreejo Senegaal Basiiru Jomaay Fay ine tijjaa e Muritani

Hooreejo Senegaal Basiiru Jomaay Fay, ine tijjaa nder Ndenndaandi Lislaamyankeeri Muritani ñande alarba 17-4-2024. Nguu ɗoo njillu, so laatiima wonata njillu makko ngadanngu caggal leydi, ɓaawo nde o fiilaa lefol laamu. Toɓɓe keewɗe ine jeyaa ko ummini njillu nguu, ine jeyaa heen hooreeɓe ɗiɗo ɓee, njeewtida ko faati e Gaas …

Read More »

Hol laamBe tawtorteeBe Piilngal hooreejo Basiiru Jomaay Fay?

Ardiiɓe leyɗe afrik keewɗe e yoga e hoohooɓe maa tawtore dokkirgol laamu Jomaay. Nguun ñalngu daɗɗaa ko talaata hannde 2-4-2024, hakkunde hooreejo Makki Sal e lomto mum Basiiru Jomaay Fay. Nder ngol ɗoo doggol garawol les, ko teeŋtinɓe tawtoregol mumen piilngal ngal, baɗowal to CICAD Jamñaajo. 1- Hooreejo ndenndaandi Muritani, …

Read More »

Bure De yoga e MuritaninaaBe keBi e jaNgde

Waktuuji 9 njonii ɗoo e duɗal Aamadu Hampaate Bah PK 7, gootal e leeɗe lemeleme Nuwaasot laamorgo leydi ndii. Oo ɗoo gorko boɗeejo, dardaro, baɗɗo laafa mbannjuleewa woni ceerno maɓɓe, jannginoowo fannuuji keewɗi. « Mbiyetee mi ko Aamadu Dulo Soh, jannginoowo. Eɗen njanngina fannuuji ko wayi no taro, celluka, ko wayi …

Read More »

Yeewtere Lawake Aamadu Bah-Hammee Lih fof waartaama nder H8

Lawake Aamadu Bah, mbir dikkantooɗo Kaɓɓondiral BBY, yeewtidii hannde 22/3/2024 e jaayndiyanke 2Stv Hammee Aamadu Lih. Ɗaɓɓiri ndeen yeewtere ko Africa 24, kono kadi yoga e teleeji goɗɗi Senegaal tawtinaama heen. Hay so tawii ko won ɗemɗe lawenoo, ngam kaalee e ndeen yeewtere, gardiiɗo 2Stv Alhajji Njaay dariima heen ñaagii …

Read More »

CNASS : Newnande gollotooɓe heɓde safaara

« Ko mi cowiiɗo mi dañii caɗeele keewɗe nder termondiral cogguuji safaara. Mi meeɗaano anndude ndee nokkuure wiyeteende CNASS, tawii faandaare mum ko yoɓde heen feccere cogguuji jowitiiɗe e safaara. Mbiɗo majjunoo hay laabi potɗi reweede, waɗeede ngam waawde naatde e CNASS.«  Oo suka debbo wiyetee ko Ummu Jallo, jogiiɗo duuɓi …

Read More »

Hol gonnooDo Siidi Mohamed Sumeyda ?

Oo suka gorko jahruɗo duuɓi 25 e cagataagal timmungal, dartiyanke, kaɓotonooɗo leñamleñamaagal e laamu Moktaar Wul Daddaa e wallidiiɓe mum, nguurndam mum ndaɓɓitɗam ine lutti yiƴdude e pele njuuteendi aduna. Siidi Mohamed Sumeyda, ari e aduna ko e hitaande 1945 wuro Attaar laamorgo diiwal Adraar rewo Muritani. Ko e nder …

Read More »