Pulaar

GonnooDo hooreejo leydi Muritani Wul Abdel Aziiz e jaagorDe mum nodditaama ñaawirde

Ñaawirde toppitiinde borjingol jowitiingol e mbuuñaari, waɗii noddaango e denndaangal tuumaaɓe diirtingol jawdi laamu, duuɓi 10 jawtuɗi, nde Mohamed Wuld Abdel Aziiz laaminoo leydi ndii. Gonnooɗo hooreejo leydi ndii, ine tuumaa geɗe keewɗe, nguyka jawdi laamu, geɗe njulaagu, kanko e meeɗnooɓe wonde jaagorɗe makko. Ine jeyaa e ko Wul Abdel Aziiz tuumiraa, …

Read More »

Ayyuun: Gorko GullunooDo hooreejo leydi ndii jaggaama

Polis jaggii gorko biyeteeɗo Seek Wul Abuuk, gullunooɗo hooreejo leydi Muritani sahaa nde o jaɓɓaa Ayyuun laamorgo diiwal Hod bannge hirnaange. Oo ɗoo sahaa o woni ko komisariyaa polis Ayyuun, ko semmbeeji toppitiiɗi kisal ɗii tuumi mo ardaade yimɓe wulluɓe hooreejo leydi ndii. Ciftinen tan, sahaa nde ɓe ngulli mawɗo …

Read More »

PaBBitte e nder paBBitte.

Hooreejo leyɗe aarabeeɓe dentuɗe, Mohamed Ben Zayed faɓɓitii ƴaaŋtagol mum tijjenoongol fotde waktuuji keewɗi, nder laamorgo leydi Muritani Nuwaasot. Ine tijjenoo wonde maa Ben Zayed darto Nuwaasot fotde waktuuji seeɗa, ñande alkamiis garoowo oo, kono ɗum faɓɓitaama subaka hannde oo. Ƴaaŋtagol hooreejo Ben Zayed nder Nuwaasot, addatnoo hooreejo leydi Muritani …

Read More »

Batu jaagorɗe hollitii cosgol duɗal ɗemɗe ngenndiije

Laamu Muritani hollitii hannde alarba 21 bowte cosgol duɗal ɗemɗe ngam ƴellitagol jaŋde ɗemɗe ngenndiije (Institut pour la Promotion et l’Enseignement des Langues Nationales (IPELAN).) Cosgol ngal ɗoo duɗal ari ko e tuma ciynegol pellitte kuulal ɗowowal Tippudi Nehdi e Jaŋde tŋ2022-023 ñalngu 17 juko 2022. E no bayyinaango batu …

Read More »

[Pulaar] – Adviser heɓii njeenari mawndi « naalaŋke afriknaajo  ɓurɗo 2022 »

Jimoowo Rap lolluɗo muritaninaajo, Aamadu Biraan Manngaan dowlirɗo Adviser jeytorenooma e kiwondiral wondude e yimooɓe rap heewɓe afriknaaɓe ummiiɓe e leyɗe ceertuɗe. Naalaŋke muritaninaajo oo, Adviser heɓii mbuuñaari mawndi « naalaŋke afriknaajo  ɓurɗo 2022 ». Adviser wootiniraa ko ngam jimol makko lollungol tiitoriingol « Volume ».  Jaltungol nder lewru jeeɗiɓuru (morso) 2021, ngol dañii …

Read More »