Pulaar

Ciifondiral hakkunde lannda INSAF e lanndaaji luulndo

Gila nde suɓngooji suɓaade meeriiji e sarɗiyankooɓe Muritani njawti, lanndaaji luulndo ɗiɗi hono RFD e UFP keɓaani hay sarɗiyanke gooto. Hooreeɓe lanndaaji ɗii ceeraani e soccoraade yuɓɓinde kaaldigal. Ko gila ndeen teskaa lanndaaji ɗiɗi ɗii Rfd e gardagol Hammed Daddaa e Ufp e gardagol Dr Mohamed Wul Mawluud, ceeraani yiyondirde …

Read More »

« Ɓooyde lekgal e ndiyam, waɗtataa ɗum, nooro ! »

Ɗemngal Pulaar-Fulfulde ngam raɓɓiɗinaade mbiyen, ɗemngal pulal, ina soomi pulareeje keewɗe, so ɗe njuurnitaama, eɗe kollira ñeeñɗal e wageyaagal ngal Fulɓe njogitii, paggitii e njuuteendi ƴellitagol pinal kam e renndooji mumen.Ina jeyaa e ɗeen pulareeje lolluɗe, ko ɓe mbiyata : « Ɓooyde lekgal e ndiyam, waɗtataa ɗum, nooro ! ». …

Read More »

ÑIIƁIRDE DAAKAA MEDIA HESERE HURMBITAAMA

Daakaa Media e gardagol Alh Abuu Njaay hurmbitii Ñiiɓirde mum hesere, caggal nde golle mum timmi, ɗum waɗi ko ñande Altine 05/06/2023 e Madiina Gunaas, tawi oon galle mahaa ko e ballal Alh Abdullaahi Wolle Njaay. Tawtoraamaa ndee ñalaande keewal timmungal, wayniiɓe e ceŋɗe nay Senegal fof, ina e maɓɓe …

Read More »

Luulndiyanke, gardiiDo Dillere haBotoonde maccungaagu jaggaama

(Nuwasoot, 25/05/2023)Hanki alarbaare, ɓaawo nde o luulndiyanke gardiiɗo waalde IRA aybini wooteeji leydi Muritani, o holliti ko ɗum nguyka suɓngoyankeewa, ko e ngaal jeewtidal jaayɗe Biraam Dah Abeydi ñiŋi heen laamu Mohamed Cheick Ghazouani. Kono o haaɗaani ɗoon tan, Biraam ɓeydii heen so ɗii suɓngooji jaalɗinaama, ɓennii Ɓesngu Muritani maa …

Read More »

SuBngooji Muritani: Njencudi njaltudi daawal gadanal ngal

Lanndaaji luulndo ɗii nawii 24 sarɗiyanke, e daawal gadanal suɓngooji baɗɗi ñande 13 mee hono no CENI hollitiri. Lannda Tawasul woni hoore dañii sarɗiyankooɓe 9 daawal gadanal ngal, eɓe njogii sarɗiyankooɓe 3 yahdaaɓe daawal ɗimmal, diiwal Asaaba, nder Afrik e to Asie. Lannda FRUD rewi heen to bannge luulndo, ƴettii …

Read More »

NjuBBude mbele LaawDingol DemDe Ngenndiije, OLAN

BAYYINAANGO E tuma nde ngon-ɗen e jonte seeɗa ko adii gaabagol mbele toɗɗaade meeriiji e depiteeji, fedde OLAN ina ummanii jokkude waɗde laawɗingol ɗemɗe ngenndiije Pulaar, Sooninke e Wolof ginol golle nguurndam politik kam e renndo mum e pinal moritaninaaɓe. Fedde ndee ina ummanii kadi tabitinde pellital terɗe mum e …

Read More »

CaaktirDe: Hooreejo Ndenndaandi wallitii Besnguuji jaayndiyankooBe sankiiBe

Hooreejo Ndenndaandi Mohamed Seek Gazwaani neldii miliyoŋaaji 10 uguya kaalis kiiɗɗo oo, faade e ɓesnguuji jaayndiyankooɓe muritaninaaɓe nattuɓe wonde e oo aduna. Ngal ballal, ngal hooreejo leydi ndii waɗi addaama to biro Senndikaa jaayndiyankooɓe Muritani uddatnooɓe ñande alkamiis ndee oorngal jokkondiral ɓesnguuji wonnooɓe gollodiiɓe maɓɓe to bannge jaayndiyankaagal sankiiɓe. Ngal …

Read More »

21 colte, Ñalawma Winndereejo Demngal Neeniwal

« Janngirgol ɗemɗe keewɗe ine jojji ngam moƴƴingol jaŋde »21 febariyee hitaande kala, ko ñalawma winndereejo ɗemngal neeniwal, mo UNESCO dotti e hitaande 2000. Hitaande kala Pelle pinal ngenndiije, hono FƁPM e AMPLCS e APROLAWO, ine mawnina kañum enne ñalawma oo no winndere ndee kala mawninirta mo nii, ngam semmbinnde …

Read More »