Luulndiyanke, gardiiDo Dillere haBotoonde maccungaagu jaggaama

(Nuwasoot, 25/05/2023)Hanki alarbaare, ɓaawo nde o luulndiyanke gardiiɗo waalde IRA aybini wooteeji leydi Muritani, o holliti ko ɗum nguyka suɓngoyankeewa, ko e ngaal jeewtidal jaayɗe Biraam Dah Abeydi ñiŋi heen laamu Mohamed Cheick Ghazouani. Kono o haaɗaani ɗoon tan, Biraam ɓeydii heen so ɗii suɓngooji jaalɗinaama, ɓennii Ɓesngu Muritani maa ƴettu kaɓirɗe kaɓoo nguu laamu. E biyol makko, omo yiɗi jam kono o fenantaa Muritaninaaɓe. Luulndiyanke oo, siftinii heen wonde ko nguyka suɓngoyankeewa addunoo pollogol laamu Maawyaa O. Sidi Med Taya hit 2005.

Ko caggal nde haala kaa yalti, ñalawma gooto fawii heen, polis leydi Muritani jaggi mo. Nawi mo to ardorde huuɓtidinnde kisal Nkchtt. Nde o jaggaa, luulndiyanke oo waɗi hitowol mum sarii e laylayti renndo hojomaaji keewɗi pawii heen, wonndiiɓe makko e ndeen waalde, jagge dillere IRA njuɓɓini seppo yeeso huɓeere « sureté nationale », ɗo Biraam fawaa junngo. Seppooɓe ɓee, ɗaɓɓi ko nde o woppittee ko ɓuri yaawde e yaajtaade. « Min ɗaɓɓi ko goppitgol hooreejo IRA ɓesngu Muritani nattii waawde muñde e ndii tippudi laamu, Biraam meeɗaa yiɗde hare ko o neɗɗo jamyamo, Muritaninaaɓe nattii jaɓde tameede ». Ɗuum ko konnguɗi seppooɓe ɓee.

Cuddiiɗo Biraam, hono Leyla Ahmed, jaggaama hanki sahaa seppo ngoo yeeso Ardorde Huuɓtidinnde Kisal Ngenndiwal (Direction Générale de la Sûreté Nationale). Tuugnaade e cewle ɓadiiɗe ɓe ɓee, joom-suudu Biraam yaltinaama Nuwaasot. Rewɓe heen njaggaama hanki, ine jeyaa heen Aminetu Hassan cuɓaaɗo keso sarɗiyanke lannda Sawaab, e suɓngooji baɗɗi ñande 13 mee.

Doggol jaggaaɓe ɓee:

Komisariyaa Elminaa 1
1- Abdullaay Abuu Joop
2- Mohamad Umaar
3- Mohamed Cherif Hamahullah
4- Abdallaahi Bowba
5- Muusaa Mene
6- Yuusuf Hademin
7- Buubakara Yatma
8- Yislem Umaar

Komisariyaa Sebkha 2

9- Zeyna Abdel Aziiz
10- Mohamed Lemin
11- Abdallaahi Kayna
12- Mohamed Siidi
13- Saalek Bayini

Jaggaaɓe yaltinaaɓe Nuwaasot

14- Leyla Ahmed: cuddiiɗo Biraam Dah Abeydi
15- Aminata Jah (ndaartoowo wonde sarɗiyanke)
16- Yuusuf Kamara

Alarbaare hanki 24 duujal, (mee) jeewtidal jaayɗe gaadorangal ngu laamu nguu waɗata yontere fof, jaagorgal koɗki, mahanteeje e moƴƴitingol leydi, kalfinaaɗo konngol laamu Siidi Ahmed Mohamed hollitii yiyannde makko ko faati e jaggugol Biraama Dah Abeydi.

« Hay gooto diwataa kuulal, laamu nguu ko ko gaddi jam, kisal e deeƴre Muritaninaaɓe » wiyi nih ko jaagorgal Muritani toppitiingal Koɗki.

Gonnooɗo hooreejo lannda Tawasul, Jamil Mansuur hollitii wonde haala Biraam kaa, ko njooɗtoriɗka. O teeŋtinii wiyde so suɓngooji ɗii njaalɗinaama yo ɓesngu Muritani ƴettu kaɓirɗe, noddi ko fitinaaji.

Jamil Mansuur, ɓeydii heen ɗuum firti ko luulndo ngoo woni ko e heblanaade meeting mum baɗoowo alkamisaare hannde. E wiyde Jamil Biraam ine waawi luulndaade, kono kisal e jam waawaa heɓoraade fuunti e haala ndiwtuka keerol.

Hooreejo lannda Sawaab, yooɗnaani ngol jaggugol, ɗaɓɓii goppitgol Biraam, o teeŋtinii wonde Biraam ine jogii hakke haalde no wellitorii.

Nder bayyinaango lannda Sawaab, hooreejo oo ɓeydii heen wonde ngol ɗoo jaggugol nawtata leydi ndii ko e sahaaji ɓooyɗi.

Jaggaaɓe hanki ɓee, ko e seppo waɗaango yeeso Ardorde Huuɓtidinnde Kisal Ngenndiwal (Direction Générale de la Sûreté Nationale). Rewɓe jaggaaɓe ɓee, ine jeyaa heen sarɗiyankooɓe ko wayi no Aminetu Hassan cuɓaaɗo keso sarɗiyanke lannda Sawaab, e suɓngooji baɗɗi ñande 13 mee.

Jaayre Pinal-JP

About Diagana

Check Also

Environnement : Campagne EUBeachCleanup à Nouakchott

La campagne #EUBeachCleanup en Mauritanie s’est tenue le 16 septembre 2023 à Nouakchott. Objectif : …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *