NjuBBude mbele LaawDingol DemDe Ngenndiije, OLAN

BAYYINAANGO

E tuma nde ngon-ɗen e jonte seeɗa ko adii gaabagol mbele toɗɗaade meeriiji e depiteeji, fedde OLAN ina ummanii jokkude waɗde laawɗingol ɗemɗe ngenndiije Pulaar, Sooninke e Wolof ginol golle nguurndam politik kam e renndo mum e pinal moritaninaaɓe. Fedde ndee ina ummanii kadi tabitinde pellital terɗe mum e wallidiiɓe mayre e daranagol hare rimɗunde, nde dadanii ko ina ɓuri hitaande jooni, kañum fof e yahdude e harminaneede seppooji e diiñooji, wondude e lepte poliseeji ɗe ɓe ndañi heen. Ko e ngal ɗoo damal, OLAN ari hannde waɗdude e jaayndiyankooɓe ndee ɗoo yeewtere nde tiitoonde: Cooynanɗe politik e laawɗingol ɗemɗe genndiij.

So tawii sariya kuccam tippudi jaŋde ngenndiire, gootaaɗo to jakkaa ngenndiijo (asammblee), tabitinaa e lewru ut 2022, e kuulal 65 ari ko tiiɗtinde jaalagol ɗemngal arab e jaɓɓugol ɗemɗe Pulaar, Soninke e Wolof, ɗuum fotaani addande en yoomande mooɓondiral pattamlamal ngal nganndira ɗen, mbele ɓamtugol e laawɗingol ɗemɗe ɗee, jannginde e jannginirde ɗe e kala tolno. Ko ɗuum waɗi, OLAN ina darii hannde yiɗde rewrude e kanndidaaji wooteeji ɗii kala, mbele ɓe cooba saɗeende ɗemɗe ɗee e ngoƴaaji maɓɓe dowrowi. Eɗen njenanaa hannde, wonde toɓɓere ɗemɗe ɗee ko damal ngal woorotaako mbele deeƴal politikiwal duumingal, kam e ñootondiral renndo labangal. Sabu so tawii ko jaɓɓal biicingal kiɓɓondiral renndo e politik, ndeen noon, ko mbaaw-ɗen yaakoraade dañde e senngooji dowrowi haalpulaaren, soninkooɓe e wolofaaɓe, duñaaɓe e niɓɓere kunus hoto laaɓtindaande oo ɗoo sariya mo bannginteejo, joñoowo, ooyoowo, lankoowo, e tee ɗuum alaa hay sikkitaare wootere ?

Sabu wonde ko ngal ɗoo naamndal ɗowtata potal hakkunde moritaninaaɓe e kala ko ndenndi, ko kanngal yuurnittoo waasam-potaagu hakkunde aarabaagu e ko wonaa ɗuum, angal momta kala ɓuraa-ɓuri e jettagol jaŋde, kawgelaaji, golle, jiylirɗe laamu, ‘’Sariya kuccam tippudi jaŋde ‘’ fotnoo wonde ko ndaɗɗudi jojjanɗe aadee ɓurndi semmbolinde wonande moritaninaaɓe kala.
So tawii e cosgol duɗal mbele ƴellitaare ɗemɗe ngenndiije IPELAN won ɓe wonani mosol ɓamtaare walla ko ɗum keñje nooroo tan, ina himmani en feññinde ko laaɓani en, wonde alaa hannde ko fotaa woƴde en ko wonaa laawɗingol ɗemɗe ngenndiije ɗee. Damal hannde ngal njiy-ɗen ko gootal tan, ɗuum woni sompude kuulal tabitinoowal potal ɗemɗe e kala bannge nguurndam, ɗuum maa rokku moritaninaaɓe kala koolondiral e kormondiral pine, ko aldaa e banngintaagal e waasam-hurumaagal. Ko ɗoo kadi ummannde men ndee, tuugnaade e jolal politik gonangal ngal, nde wonata eeragol feewde e jogorɓe jogaade daaɗe men, nde ƴettata podooje tiiɗɗe mbele waawde gollanaade ɗemɗe ɗee ko tiiɗi nder mudda mo juutaani.

Tonngiren e wiyde, tuugaade e moojabere momtugol ɗemɗe Pulaar, sooninke e wolof, OLAN ina nodda semmbeeji yeesoyankooji ɗii kala, nde ɗi ndarotoo darnde laŋ, mbele mbaawen firtude ndee moojebere bonnde, nde nganndu-ɗen so tabitii, firata ko jurbitagol tammborɗe alɗeende keewal pine men, jam e kisal men, kam e ñootondiral renndo men.
Njuɓɓudi mbele Laawɗingol Ɗemɗe Ngenndiije

(OLAN) Nouakchott ñande 17 Abiriil 2023 .

About Diagana

Check Also

Seppooji ine njokki nder Nuwaasot, ngam jaggande junngo Palestiin

Ko mbeefeegu yimɓe ceppi subaka hanki alarbaare, ɗoo e laamorgo Muritani njaaɓani ammbasad Amerik, hollirde …

One comment

  1. Souleyman Ahmedou ly

    نرى أنه على الجميع أن يحاربوا العنصريه والقبليه والجهوية ليس فينا من يكره اللغة العربية لأن موريتانيا 🇲🇷 يجمعهاوحدة واحدة

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *